Cách dùng danh từ"pinnacle"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"pinnacle"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"pinnacle"

1."pinnacle"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đỉnh cao (danh vọng, thành công)"

=the most successful or exciting part of someone’s life/If someone reaches the pinnacle of their career or the pinnacle of a particular area of life, they are at the highest point of it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • pinnacle of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This film marked the pinnacle of her acting career.
  • John Major reached the pinnacle of British politics. 
  • He reached the pinnacle of his career. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã đạt đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình)
  • He is on the pinnacle of fame.(IELTS TUTOR giải thích:  Anh ta đang ở đỉnh cao danh vọng)
  • He reached the pinnacle of his success by winning the World Championship. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã chạm tới đỉnh cao nhất của danh vọng khi đoạt giải vô địch thế giới)
  • She was still a screen goddess at the pinnacle of her career. 
  • ...trophies that represent the pinnacle of sporting achievement.

2.2. Mang nghĩa"đỉnh cao nhọn (núi, tảng đá..)"

=the top of a very high mountain

2.3. Mang nghĩa"tháp nhọn"

=A pinnacle is a pointed piece of stone or rock that is high above the ground.

  • A pinnacle is a pointed piece of stone or rock that is high above the ground. 
  • A walker fell 80ft from a rocky pinnacle.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE