Cách dùng danh từ"persuasion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"persuasion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"persuasion"

1."persuasion"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự làm cho tin, sự thuyết phục"

=Persuasion is the act of persuading someone to do something or to believe that something is true.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Only after much persuasion from Ellis had she agreed to hold a show at all. 
  • She has great powers of persuasion. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta có năng lực thuyết phục rất lớn)
  • Gentle persuasion is more effective than force. (IELTS TUTOR giải thích: Sự thuyết phục nhẹ nhàng có hiệu quả hơn sức mạnh)
  • She was using all her powers of persuasion to induce the Griffins to remain in Rollway.

2.2. Mang nghĩa"niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng; giáo phái"

=If you are of a particular persuasion, you have a particular belief or set of beliefs.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is a national movement and has within it people of all political persuasions.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE