Cách dùng động từ"supervise"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"supervise"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"supervise"

1."supervise" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"giám sát; quản lý"

=to be in charge of a person or group of people and to check that they are behaving or working correctly/If you supervise an activity or a person, you make sure that the activity is done correctly or that the person is doing a task or behaving correctly.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Mary supervises two PhD students. 
  • His job was to supervise the loading of the ship.
  • We supervise other men and their work. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi giám sát những người khác và công việc của họ)
  • My job is to supervise the technology. (IELTS TUTOR giải thích: Công việc của tôi là giám sát kỹ thuật)
  • University teachers have refused to supervise students' examinations. 
  • He supervised and trained more than 400 volunteers.
  • He will be supervising the site. 
  • One of his jobs was supervising the dining room.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE