Cách dùng danh từ"patron"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"patron"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"patron"

1."patron"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"người bảo trợ, người tài trợ, mạnh thường quân"

=someone who supports the work of writers, artists, musicians etc, especially by giving them money/A patron is a person who supports and gives money to artists, writers, or musicians.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • patron of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was an enthusiastic patron of the arts. 
  • a charity that boasted Princess Diana as its patron
  • Peter is a wealthy patron of the arts. (IELTS TUTOR giải thích: Peter là một mạnh thường quân về nghệ thuật)
  • Catherine the Great was a patron of the arts and sciences.
  • Fiona and Alastair have become patrons of the National Missing Person's Helpline
  • A patron loaned us a unique display of vintage valentines. (IELTS TUTOR giải thích: Một người tài trợ đã cho chúng tôi mượn một vật trưng bày những tấm thiệp cổ điển độc nhất vô nhị)

2.2. Mang nghĩa"khách hàng quen (của một cửa hàng)"

=The patrons of a place such as a pub, bar, or hotel are its customers.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This car park is for the use of patrons only.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK