Cách dùng danh từ"merchandise"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"merchandise"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"merchandise"

1."merchandise"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"hàng hoá mua và bán; hàng hoá"

=goods that are bought and sold/goods that are bought and sold

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The merchandise on display in the shop window (IELTS TUTOR giải thích: hàng hoá trưng bày ở tủ kính của cửa hàng)
  • This store has a wide selection of merchandise for sale.
  • Shoppers complained about poor quality merchandise and high prices. 
  • Japan exported $117 billion in merchandise to the US in 1999. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE