Cách dùng danh từ"retention"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"retention"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"retention"

1."retention"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"giữ chân nhân viên, khách hàng"

=the ability to keep workers or customers from leaving a company, or students from leaving a school

IELTS TUTOR lưu ý:

 • customer/client retention

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There is a recruitment and retention crisis in the teaching profession.
 • The study found that mentoring programs have a positive impact on teachers and their retention. 
 • Health benefits are an important recruitment and retention tool. 
 • Revenue growth, in turn, is achieved by pursuing growing market segments, by finding new customers, and by improving the retention of existing customers.
 • Both these organizations have improved staff retention by paying great attention to office design. 
 • Employee retention is one of the major issues confronting business today.
 • Customer retention is the key to profitable growth. 
 • The unit has a client retention rate of 85%.
 • There is a recruitment and retention crisis in the accounting profession. (IELTS TUTOR giải thích: Có một cuộc khủng hoảng về tuyển dụng và duy trì nhân lực trong nghề kế toán)

2.2. Mang nghĩa"sự giữ được, sự sở hữu, sự sử dụng"

=The retention of something is the keeping of it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • retention of
 • water/heat retention

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This facility will be used for the retention of hazardous waste.
 • They supported the retention of a strong central government
 • Two influential senators have argued for the retention of the unpopular tax. 
 • The retention of old technology has slowed the company's growth. 
 • Officials are focusing on job creation, not job retention.
 • The city has traditionally favoured the retention of space for business and employment uses, but some residences are now being built. 
 • The company denied that there were any problems with its document retention procedures.
 • Retention of one's rights (IELTS TUTOR giải thích: sự sử dụng các quyền)
 • The retention of flood waters (IELTS TUTOR giải thích: việc chặn nước lũ)
 • He still has serious fluid retention in the limbs and lungs. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy vẫn bị tích chất lưu nghiêm trọng trong các chi và phổi)
 • This facility will be used for the retention of polluted waste. (IELTS TUTOR giải thích: Thiết bị chức năng này sẽ được dùng cho việc giữ lại chất thải ô nhiễm)

2.3. Mang nghĩa"sự ghi nhớ; khả năng nhớ mọi chuyện"

=the ability to remember ideas or facts

IELTS TUTOR lưu ý:

 • retention of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The patient showed good retention of facts and figures.
 • The old man showed good retention of facts and figures. (IELTS TUTOR giải thích: Ông lão thể hiện khả năng nhớ tốt những sự việc và những con số)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE