Cách dùng danh từ"passion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"passion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"passion"

1."passion"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cảm xúc mạnh mẽ (giận dữ...)"

=a powerful emotion such as love or anger

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, passion vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 
 • passions run high (=people become very angry, upset etc)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She spoke with great passion about the plight of the refugees. 
 • to fly (fall, get) into a passion (IELTS TUTOR giải thích: nổi giận, nổi tam bành)
 • Passions run high when marriages break up and children are involved.

2.2. Mang nghĩa"tình trạng đang có cảm xúc mạnh mẽ, tức giận"

=a state of being affected by a powerful emotion, especially anger

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, passion là danh từ đếm được (ở số ít)
 • fly into a passion (=become very angry)
 • work yourself up into a passion (=make yourself very angry)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She flew into a passion when she heard this suggestion. 
 • He had worked himself up into a passion by the time they finally arrived.

2.3. Mang nghĩa"sự đam mê, sự khao khát (tình dục, tình yêu)"

=a very strong feeling of sexual love

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, passion vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 
 • passion for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I was suddenly seized by an overwhelming passion for him.

2.4. Mang nghĩa"niềm say mê, rất thích cái gì đó"

=a strong enthusiasm or interest/something that produces a strong enthusiasm or interest in you

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, passion là danh từ đếm được
 • passion for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He and his wife shared a passion for classical music.
 • Football has always been one of his passions.
 • to have a passion for something (IELTS TUTOR giải thích: say mê cái gì)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK