Cách dùng danh từ"particle"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"particle"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"particle"

1."particle"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"một mẩu, mảnh nhỏ (của cái gì)"

=an extremely small piece or amount of something dust particles

IELTS TUTOR lưu ý:

  • particle of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • tiny particles of food 
  • He choked on a particle of food (IELTS TUTOR giải thích: cậu ấy nghẹn vì một mẩu thức ăn)
  • There’s not a particle of evidence to support his story.
  • ...a particle of hot metal. 
  • There is a particle of truth in his statement.
  •  ...food particles.

2.2. Mang nghĩa"phân tử (vật lí)"

=In physics, a particle is a piece of matter smaller than an atom, for example an electron or a proton.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE