Cách dùng danh từ"skill"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"skill"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"skill"

1."skill"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"kỹ năng; kỹ xảo"

=a particular ability that involves special training and experience

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, skill là danh từ đếm được 
  • academic/technical/practical skills

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The course helps people gain the skills they need to run a successful business. 
  • Conversation is an acquired skill. (IELTS TUTOR giải thích: Giao tiếp là một kỹ năng phải học mới hình thành)

2.2. Mang nghĩa"sự khéo léo; sự tinh xảo"

=the ability to do something well, usually as a result of experience and training

 

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, skill là danh từ không đếm được 
  • skill at/in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I admired the skill and dedication of the nursing staff. 
  • The committee needs someone who has some skill in financial planning.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE