Paraphrase từ"listen to their songs"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"listen to their songs"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Pay attention to their songs: IELTS TUTOR xét ví dụ: It's important to pay attention to the lyrics and melodies of their songs.
  • Tune in to their music: IELTS TUTOR xét ví dụ: I always tune in to their latest releases.
  • Engage with their songs: IELTS TUTOR xét ví dụ: I enjoy engaging with their songs by singing along and dancing.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "engage" tiếng anh
  • Take in their music: IELTS TUTOR xét ví dụ: I like to take in the beautiful melodies and powerful lyrics of their songs.
  • Attend to their music: IELTS TUTOR xét ví dụ: I make sure to attend to every detail in their music, from the instruments to the vocals.
  • Embrace their songs: IELTS TUTOR xét ví dụ: I wholeheartedly embrace their songs and the emotions they evoke.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "embrace" tiếng anh 
  • Give ear to their music: IELTS TUTOR xét ví dụ: I always give ear to their music because it brings me joy and inspiration.
  • Listen intently to their songs: IELTS TUTOR xét ví dụ: I sit back, close my eyes, and listen intently to every note and word in their songs.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE