Cách dùng danh từ"office"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"office"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"office"

1."office"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cơ quan; văn phòng"

=a room or building where the people in an organization or department work/a room or building where you go for a particular service

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, office là danh từ đếm được 
 • the office (=where you work every day)
 • a regional/branch/local office
 • office furniture/stationery/supplies

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I work in the company’s Los Angeles office. 
 • Our offices are on the third floor. 
 • I usually try to leave the office before 6.00 pm. 
 • an office job (IELTS TUTOR giải thích: một công việc văn phòng)
 • office equipment (IELTS TUTOR giải thích: thiết bị văn phòng)
 • a tourist information office
 • an office romance

2.2. Mang nghĩa"văn phòng làm việc của một người"

=a room with one or more desks where people work

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, office là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We’ve converted the spare bedroom into an office.

2.3. Mang nghĩa"sở, chỗ làm việc của chính phủ"

=a government department

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, office là danh từ đếm được (thường ở số ít)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the unemployment/tax office 
 • the Foreign/Home Office (IELTS TUTOR giải thích: Bộ ngoại giao)
 • the Home Office (IELTS TUTOR giải thích: Bộ nội vụ)

2.4. Mang nghĩa"chức vụ"

=a position in a large and powerful organization, especially a government

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, office vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 
 • run for office (=try to be elected)
 • take office (=begin to work in a position)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Bush was elected to the office of President in 2000. 
 • Bob plans to run for office next year. 
 • He has the office of chairman here (IELTS TUTOR giải thích: ông ta giữ chức chủ tịch ở đây) 
 • The office of mayor (IELTS TUTOR giải thích: chức thị trưởng)
 • To seek /accept /leave office as secretary-general (IELTS TUTOR giải thích: tìm kiếm/nhận/rời khỏi chức tổng thư ký)
 • The President takes office two months after the election.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK