Cách dùng danh từ"offering"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"offering"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"offering"

1."offering"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự dâng lễ, đồ lễ"

=An offering is a gift that people offer to their God or gods as a form of worship.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the holiest of the Shinto rituals, where offerings are made at night to the great Sun.

2.2. Mang nghĩa"sự đề nghị"

=something that you give or offer to someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a sacrificial offering
  • a peace offering (IELTS TUTOR giải thích: lời đề nghị hoà bình)

2.3. Mang nghĩa"đồ bán"

=An offering is something that is specially produced to be sold.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was very, very good, far better than vegetarian offerings in many a posh restaurant.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE