Cách dùng danh từ"endorsement"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"endorsement"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"endorsement"

1."endorsement"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự xác nhận; sự tán thành"

=An endorsement is a statement or action which shows that you support or approve of something or someone.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, endorsement vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • That adds up to an endorsement of the status quo. 
  • This is a powerful endorsement for his softer style of government.
  • The election result cannot be seen as an endorsement of their record. (IELTS TUTOR giải thích: Kết quả bầu cử không thể xem là sự chứng thực hồ sơ họ)
  • Advertising or a life - empowering endorsement by Oprah had nothing to do with it. (IELTS TUTOR giải thích: Việc quảng cáo hay được Oprah lên tiếng ủng hộ chẳng liên quan gì ở đây cả)
  • The election result can be seen as an endorsement of the government’s record.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE