Cách dùng danh từ"negligence"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"negligence"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"negligence"

1."negligence"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tính cẩu thả, tính lơ đễnh"

=If someone is guilty of negligence, they have failed to do something which they ought to do/the failure to give somebody/something enough care or attention

IELTS TUTOR xét ví dụ

  • The soldiers were ordered to appear before a disciplinary council on charges of negligence.
  • Mary is accused of gross negligence. (IELTS TUTOR giải thích:  Mary bị buộc tội gây thiệt hại trầm trọng do cẩu thả)
  • The accident was caused by negligence on the part of the driver. 
  • The doctor was sued for medical negligence.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE