Cách dùng "cautiously" tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng "cautiously" tiếng anh

Mang nghĩa"cẩn thận, thận trọng"

=carefully, especially in order to avoid danger, mistakes or risks

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • After a minute. she took one finger cautiously out of an ear, and listened. (IELTS TUTOR giải thích:  Một phút sau, Laura dè dặt lấy ngón tay ra khỏi lỗ tai và lắng nghe)
  • He edged towards the noise cautiously. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ấy đi từng bước cẩn thận về phía tiếng động đó)
  • She looked cautiously around and then walked away from the house. 
  • to move/proceed/tread cautiously
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE