Cách dùng danh từ"movement"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"movement"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"movement"

1."movement"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"phong trào"

=a group of people who share the same aim and work together to achieve it the peace movement

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, movement là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There have been several movements for reform over the last century.

2.2. Mang nghĩa"sự vận động; sự cử động"

=Movement involves changing position or going from one place to another.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, movement vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They actually monitor the movement of the fish going up river. 
 • ...the plan for free movement of people, goods, capital and services across internal Community borders. 
 • There was movement behind the window in the back door. 
 • A man was directing the movements of a large removal van.
 • Her hand movements are becoming more animated.

2.3. Mang nghĩa"(quân sự) sự di chuyển"

=A movement is a planned change in position that an army makes during a battle or military exercise.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, movement vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There are reports of fresh troop movements across the border
 • Troop movements can be observed from space by a satellite (IELTS TUTOR giải thích: những sự di chuyển của quân lính có thể quan sát được từ trên không bằng vệ tinh)

2.4. Mang nghĩa"sự biến động"

=Movement is a gradual development or change of an attitude, opinion, or policy.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, movement vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...the movement towards democracy in Latin America.
 • The talks went well and participants believed movement forward was possible.

2.5. Mang nghĩa"những hành động, chuyến đi... trong một khoảng thời gian nhất định (đặc biệt là do một người khác theo dõi và ghi lại); các động thái"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, movementS luôn ở số nhiều 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Your movements are everything which you do or plan to do during a period of time. 
 • I want a full account of your movements the night Mr Gower was killed.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE