Cách dùng danh từ"motive"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"motive"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"motive"

1."motive"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"lý do, động cơ (của một hành động)"

=Your motive for doing something is your reason for doing it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • motive (for something) = a reason for doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Police have ruled out robbery as a motive for the killing. 
 • ...the motives and objectives of British foreign policy. 
 • The doctor's motive was to bring an end to his patient's suffering.
 • I wonder what his motive is (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi chẳng biết động cơ nào khiến hắn làm như vậy)
 • Her prime motive was personal ambition (IELTS TUTOR giải thích:  Động cơ căn bản của bà ta là tham vọng cá nhân)
 • Jealousy was his motive for attacking her. (IELTS TUTOR giải thích:  Sự ghen tuông là động lực của hắn để tấn công nàng)
 • Autonomous investment is motivated by service motive. (IELTS TUTOR giải thích:  Đầu tư tự định được thúc đẩy bởi động cơ dịch vụ)
 • There seemed to be no motive for the murder. 
 • I'm suspicious of his motives. 
 • the profit motive (= the desire to make a profit) 
 • I have an ulterior motive in offering to help you.
 • Why would she have killed him? She has no motive. 
 • Does he have a motive for lying about where he was? 
 • What is the motive behind (= the reason for) the bombing? 
 • I think you should examine/question their motives in offering to lend you the money. 
 • She denies that she has an ulterior (= secret) motive for making the donation.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE