Cách dùng động từ"shape"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"shape"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"shape"

1."shape"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"định hướng; quyết định bản chất của (cái gì); có ảnh hưởng lớn đối vối (cái gì)"

=Someone or something that shapes a situation or an activity has a very great influence on the way it develops.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, shape là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Their views provide an insight into how environmental issues are shaping the future of business. 
  • Like it or not, our families shape our lives and make us what we are.
  • These events helped to shape her future career (IELTS TUTOR giải thích:  những sự kiện này đã giúp định hướng sự nghiệp của cô ấy trong tương lai)

2.2. Mang nghĩa"đẽo, gọt, tạo thành hình"

=If you shape an object, you give it a particular shape, using your hands or a tool.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, shape là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Cut the dough in half and shape each half into a loaf. 
  • ..machinery for shaping the plutonium core of nuclear weapons.

2.3. Mang nghĩa"chuẩn bị làm gì đó"

=shape to do something to prepare to do something, especially hit or kick something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, shape là nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was shaping to hit her second shot.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE