Cách dùng danh từ"countryside"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"countryside"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"countryside"

1."countryside"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"miền quê, miền nông thôn"

=The countryside is land which is away from towns and cities.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • in the countryside 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My sister dislikes the countryside. (IELTS TUTOR giải thích:  Chị tôi không thích nông thôn)
  • The surrounding countryside is windswept and rocky. 
  • magnificent views over open countryside the beautiful countryside of Wales 
  • Everyone should enjoy the right of access to the countryside. 
  • the quieter pace of life in the countryside
  • I also like the countryside. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi cũng thích nông thôn)
  • I've always loved the English countryside. 
  • We are surrounded by lots of beautiful countryside.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE