Cách dùng danh từ"mischief"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"mischief"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"mischief"

1."mischief"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"trò tinh nghịch, trò tinh quái, trò láu cá"

=behaviour, especially a child's, that is slightly bad but is not intended to cause serious harm or damage/the feeling of wanting to cause trouble in order to have fun

IELTS TUTOR lưu ý:

 • be up to/get up to mischief (=do something bad)
 • get into mischief (=start behaving badly)
 • keep (someone) out of mischief (=stop (someone) behaving badly)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She's a lively little girl, full of mischief. 
 • He needs a hobby to keep him busy and stop him from getting into mischief. 
 • Maybe a new bike would keep him out of mischief. 
 • I hope you haven't been up to any mischief while I was gone.
 • Those boys are brewing mischief. (IELTS TUTOR giải thích: Bọn con trai kia đang bày mưu giở trò tinh quái)
 • He's up to mischief again! (IELTS TUTOR giải thích: Nó lại sắp giở trò tinh quái gì rồi!)
 • The boys are always up to some mischief or other. 
 • He got into mischief the moment he left school.  
 • The work will keep you out of mischief.
 • She's always getting into mischief. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta luôn luôn nhiễm mấy trò láu cá)
 • Her eyes twinkled with mischief. (IELTS TUTOR giải thích: Mắt cô ta long lanh tinh nghịch)
 • He could see mischief in her eyes.

2.2. Mang nghĩa"sự tổn hại; mối phiền luỵ"

=damage or harm, or an act that causes damage or harm/trouble or disagreement that someone deliberately causes

IELTS TUTOR lưu ý:

 • make mischief

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • criminal mischief 
 • The country should try to remedy its past mischiefs.
 • The newspapers were accused of making mischief.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE