Cách dùng tính từ"high-paid/highly-paid"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"high-paid/highly-paid"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"high-paid/highly-paid"tiếng anh

Mang nghĩa"lương cao"

=used to describe people who earn a lot of money/that receives a large salary

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Seattle is full of high-paid software engineers.
  • The cream of this year's graduates will get high - paid jobs. (IELTS TUTOR giải thích: Loại ưu tú trong số những người tốt nghiệp đại học năm nay sẽ nhận được những công việc có lương cao) 
  • He was the most highly paid member of their staff. highly-paid jobs a highly-paid executive

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE