Cách dùng phó từ"predominantly"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"predominantly"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"predominantly"tiếng anh

Mang nghĩa"phần lớn, chủ yếu là"

=You use predominantly to indicate which feature or quality is most noticeable in a situation/mostly or mainly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The landscape has remained predominantly rural in appearance. ...a predominantly female profession. 
  • Although it is predominantly a teenage problem, acne can occur in early childhood. 
  • His audience consists predominantly of groups of rugby-club revellers.
  • a predominantly Muslim community 
  • She is predominantly a dancer, but she also sings.
  • Selectionists thought that alleles are predominantly harmful. (IELTS TUTOR giải thích: Các nhà chọn lọc cho rằng các alen chủ yếu là có hại)
  • These small farming communities are predominantly conservative. (IELTS TUTOR giải thích: Các cộng đồng nông nghiệp nhỏ này phần lớn là bảo thủ)
  • Banding is used predominantly in the United Kingdom. (IELTS TUTOR giải thích: Phương pháp dạy theo nhóm cùng trình độ chủ yếu được sử dụng ở vương quốc Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE