Cách dùng danh từ"minute"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"minute"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"minute"

1."minute"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"phút"

=a period of 60 seconds.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There are 60 minutes in one hour I’ll meet you downstairs in ten minutes. 
 • We waited until twenty minutes to ten, then left. 
 • Thompson scored again in the final minutes of the game.

2.2. Mang nghĩa"một lúc, một lát, một thời gian/quãng/khoảng cách ngắn"

=a short period of time/the distance that you can travel in a minute

IELTS TUTOR lưu ý:

 • for a minute
 • any minute (=very soon)
 • within minutes

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It will only take a minute. 
 • Carole spends every spare minute practising. 
 • For a minute I thought she had left.
 • The city centre is ten minutes away.
 • it only takes a minute to translate these sentences (IELTS TUTOR giải thích: chỉ một lát thôi là dịch xong các câu này)
 • One minute he was there; the next he was gone.
 • Jack should be here any minute. 
 • Within minutes I realized I was on the wrong train.

2.2. Mang nghĩa"biên bản"

=an official written record of what is discussed or decided at a formal meeting

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, minute luôn ở số nhiều (minutes)
 • take the minutes (=write them)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Shall we hear the minutes of the last meeting? 
 • the minutes of a meeting (IELTS TUTOR giải thích: biên bản của một cuộc họp)
 • Carl usually takes the minutes but he’s not here tonight.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE