Cách dùng tính từ"exceeding"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"exceeding"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"exceeding"tiếng anh

Mang nghĩa"vượt trội, quá chừng, vượt quá"

=very great; exceptional or excessive/very great

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He will need to fill in a form for any claim exceeding 1000 dollars. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta phải điền đơn cho bất kỳ yêu cầu bồi thường vượt quá 1000 đô la)
  • She spoke warmly of his exceeding kindness

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE