Cách dùng danh từ"justification"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"justification"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"justification"

1."justification"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"lý lẽ, bào chữa"

=a reason why something is correct and morally right

IELTS TUTOR lưu ý:

  • justification for
  • justification for doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There can be no justification for such rude behaviour. 
  • What’s the justification for paying nurses so little?
  • I can see no justification for dividing the company into smaller units (IELTS TUTOR giải thích: tôi không thấy có lý do nào biện minh cho việc chia công ty thành nhiều đơn vị nhỏ hơn)
  • He was getting angry - and with some justification (IELTS TUTOR giải thích: anh ta nổi nóng - cũng có lý do đấy) 
  • I suppose that, in justification, he could always claim he had a family to support (IELTS TUTOR giải thích: để bào chữa, tôi cho rằng anh ấy bao giờ cũng tự cho mình có một gia đình phải nuôi dưỡng)
  • A justification for something is an acceptable reason or explanation for it. 
  • To me the only justification for a zoo is educational.  
  • I knew from the beginning that there was no justification for what I was doing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE