Cách dùng danh từ"metric"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"metric"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Dùng"metric" như danh từ

1."metric"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"số liệu, tính toán"

=a system for measuring something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The measuring stick he uses is called the "Energy Producing Factor",a metric that describes the amount of energy spent to create a given amount of energy. 
 • This metric is based on the computation. (IELTS TUTOR giải thích: Số liệu này dựa trên sự tính toán)
 • Measuring business success means determining and monitoring key performance metrics.

III. Dùng"metric" như tính từ

Mang nghĩa"theo hệ mét"

=using or relating to the metric system of measurements

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Metric means relating to the metric system. 
 • Around 180,000 metric tons of food aid is required. 
 • Converting metric measurements to U.S. equivalents is easy.
 • a metric ton
 • The recipe is given in both metric and imperial measures. 
 • Most high-tech industry has been metric for decades. the metric system
 • The metric system hệ mét (dùng mét, kilôgam và lít làm đơn vị cơ sở) 
 • Metric measurement, dimensions, scale (IELTS TUTOR giải thích: sự đo đạc, kích thước, tỷ lệ tính theo mét)
 • These screws are metric (IELTS TUTOR giải thích: những chiếc đinh ốc này theo hệ mét)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE