Cách dùng danh từ"rivalry"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"rivalry"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"rivalry"

1."rivalry"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

=a situation in which people, teams, businesses etc compete with one another political rivalries

IELTS TUTOR lưu ý:

  • rivalry between

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is friendly rivalry between the two teams.
  •  ...the rivalry between the Inkatha and the ANC. 
  • Sibling rivalry often lingers through adulthood. (IELTS TUTOR giải thích: Sự ganh đua giữa anh chị em ruột thường kéo dài suốt tuổi trưởng thành)
  • To enter into rivalry with someone kình địch với ai a country paralyzed by political rivalries (IELTS TUTOR giải thích: một đất nước bị tê liệt vì những sự kình địch về chính trị)
  • The usual rivalry between brother and sister (IELTS TUTOR giải thích: sự ganh đua thường thấy giữa em trai và chị gái)
  • He had a lot of rivalry with his brothers and sisters. 
  • ...a city torn by deep ethnic rivalries.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE