Cách dùng danh từ"mass"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"mass"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"mass"

1."mass"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"số nhiều, số đông, đa số"

=a large quantity or number/a lot

IELTS TUTOR lưu ý:

 • mass of
 • a seething mass (=moving in all directions)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We need to turn this mass of evidence into a coherent argument. 
 • There’s a mass of competing anti-virus programs you can choose from.
 • Masses of people attended the meeting.
 • a mass of readers (IELTS TUTOR giải thích: một số lớn độc giả)
 • A mass of people followed the procession. 
 • a seething mass of protesters

2.2. Mang nghĩa"quần chúng nhân dân"

=ordinary people who are not rich or famous/This word usually shows that you think ordinary people are not important or intelligent

IELTS TUTOR lưu ý:

 • the masses (luôn ở số nhiều) 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It is entertainment that will appeal to the masses.
 • The ruling class and the masses (IELTS TUTOR giải thích: giai cấp thống trị và quần chúng nhân dân)

2.3. Mang nghĩa"khối, đống"

=a lump or amount of a substance that does not have a clear or definite shape

IELTS TUTOR lưu ý:

 • mass of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The vegetables had turned into a sticky mass at the bottom of the pan. 
 • All that was left of the car was a mass of twisted metal. 
 • a mass of dark cloud
 • masses of dark clouds gathered in the sky (IELTS TUTOR giải thích: mây đen ùn ùn chất đống trên bầu trời)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking