Cách dùng tính từ"connected"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"connected "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"connected"

1. Mang nghĩa"có quan hệ với, có họ hàng với"

=things such as ideas, events, or facts that are connected are related to each other/used about people who have a social, business, or family relationship

IELTS TUTOR lưu ý:

 • connected with/to
 • closely connected
 • connected with/to/by

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Were the two deaths connected? 
 • a meeting to discuss issues connected with genetic engineering 
 • These three parts of the brain are closely connected.
 • We are connected by marriage. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi được liên kết với nhau bởi hôn nhân)
 • How are you connected with the business? 
 • The ruling families are connected by marriage.
 • The two events are closely connected. (IELTS TUTOR giải thích: Hai sự kiện đó có liên quan chặt chẽ với nhau)

2. Mang nghĩa"được nối máy"

=able to communicate using a telephone or computer network

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The computers are connected remotely by telephone line.
 • The network is connected now. (IELTS TUTOR giải thích: Bây giờ có mạng lại rồi)
 • You're connected now. (IELTS TUTOR giải thích: Bây giờ ông đã được nối máy)

3. Mang nghĩa"có liên quan, có kết nối"

=joined to each other or to something else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • connected underground tunnels 
 • The dishwasher isn’t connected yet.
 • Were the three deaths connected? (IELTS TUTOR giải thích: Ba cái chết này có liên quan với nhau không?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking