Cách dùng tính từ"manifold"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"manifold "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"manifold"

Mang nghĩa"nhiều mặt; đa dạng"

=many and of several different types

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Despite her manifold faults, she was a strong leader.
  • Our organization’s problems are manifold – too few members, too little money, and poor management.
  • She is a person with manifold interests. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy là một người có nhiều mối quan tâm khác nhau)
  • Inflation's effects on an economy are manifold and can be simultaneously positive and negative. (IELTS TUTOR giải thích: các hiệu ứng của Lạm phát trên một nền kinh tế là phức tạp và có thể được đồng thời tích cực và tiêu cực) .

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK