Cách dùng danh từ"manpower"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"manpower"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"manpower"

1."manpower"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

=the supply of people who are able to work/Workers are sometimes referred to as manpower when they are being considered as a part of the process of producing goods or providing services.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • manpower shortages

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The industry has suffered from a lack of manpower. 
  • The goal was to increase military manpower.
  • there's not enough qualified manpower to staff all the hospitals (IELTS TUTOR giải thích: không có đủ nhân sự chuyên môn để bố trí cho tất cả các bệnh viện)
  • A country drained of its manpower. (IELTS TUTOR giải thích: Một đất nước đã cạn kiệt nhân lực)
  •  ...the shortage of skilled manpower in the industry. 
  • These people do not have the equipment or the manpower to cut down the trees.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking