Cách dùng danh từ"making"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"making"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"making"

1."making"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự chế tạo; cách làm, cách chế tạo"

=the activity or process of producing something/the activity, process, or business of creating or producing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There's an article on the making of the series. 
  • We recommend the making of a back-up copy to prevent you losing any work. 
  • A number of pre-conditions have to be fulfilled prior to the making of any offer.
  • a new system of policy making 
  • Years of research went into the making of the model.
  • the art of filmmaking (IELTS TUTOR giải thích: nghệ thuật làm film)
  • ...Salamon's book about the making of this movie.
  • Ducks' eggs are particularly prized for cake making.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE