Cách dùng tính từ"protective"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"protective"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"protective"tiếng anh

1. Mang nghĩa"bảo hộ, che chở"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Protective means designed or intended to protect something or someone from harm. 
 • Protective gloves reduce the absorption of chemicals through the skin. 
 • a protective layer of varnish (IELTS TUTOR giải thích: một lớp véc ni bảo vệ)
 • workers who handle asbestos need to wear protective clothing (IELTS TUTOR giải thích: công nhân tiếp xúc với amiăng cần phải quần áo bảo hộ lao động)
 • wearing protective headgear on a motorcycle (IELTS TUTOR giải thích: đội mũ bảo hộ khi đi xe mô tô)
 • protective tariffs /duties (IELTS TUTOR giải thích: thuế bảo hộ hàng hoá sản xuất trong nước; thuế bảo hộ hàng nội địa)
 • Protective measures are necessary if the city's monuments are to be preserved.

2. Mang nghĩa"che chở (tỏ ý muốn bảo vệ..)"

=If someone is protective towards you, they look after you and show a strong desire to keep you safe.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He is very protective towards his mother. 
 • he put his arm round her in a protective gesture (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy vòng tay ôm lấy cô ta trong một cử chỉ che chở)
 • a mother naturally feels protective towards her children (IELTS TUTOR giải thích: một người mẹ dĩ nhiên cảm thấy cần che chở cho con cái mình)
 • Glynis was beside her, putting a protective arm around her shoulders.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE