Cách dùng danh từ"Make-up"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Make-up"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Make-up"

1."Make-up"vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"trang điểm"

=substances that people put on their faces, including their eyes and lips, in order to look attractive or to change their appearance

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, make-up là danh từ không đếm được 
 • wear make-up
 • put on/apply make-up

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Gina wears no make-up at all and has wonderfully clear skin. 
 • Rachel was still putting on her make-up when the taxi arrived.
 • I put on a little eye make-up. 
 • Don't overdo your makeup. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng trang điểm quá nhiều)
 • She wears a lot of make-up.

2.2. Mang nghĩa"cấu trúc, thành phần"

=The make-up of something or someone is the combination of things that form it

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, make-up là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They argue that the membership of the Council does not reflect the racial make-up of the city. 
 • Organizational ability is not one of the most obvious parts of his make-up.

2.3. Mang nghĩa"cấu tạo, bản chất, tính chất"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, make-up là danh từ không đếm được 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK