Cách dùng danh từ"diversity"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"diversity"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"diversity"

1."diversity"là danh từ đếm được (số ít) & không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đa dạng"

=The diversity of something is the fact that it contains many very different elements.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, diversity vừa là danh từ đếm được (số ít) vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We value the rich ethnic and cultural diversity of the group.
 • Anarchism also contains diversity of worldviews. (IELTS TUTOR giải thích: Chủ nghĩa vô chính phủ cũng bao gồm nhiều thế giới quan khác nhau)
 • ...the cultural diversity of British society.
 • The council was set up in 2008 to promote diversity and inclusion in workplaces and communities.
 •  ...to introduce more choice and diversity into the education system.
 • There is a wide diversity of opinion. (IELTS TUTOR giải thích: Có những ý kiến rất khác nhau)
 • Meiosis and sexual reproduction produce genetic diversity. (IELTS TUTOR giải thích: Giảm phân và sinh sản hữu tính tạo ra sự đa dạng di truyền)
 • There is a great diversity of goods there. (IELTS TUTOR giải thích: Hàng hóa rất đa dạng ở đó)

2.2. Mang nghĩa"tập hợp đa dạng nhiều chủng loại"

=A diversity of things is a range of things which are very different from each other.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, diversity là danh từ đếm được (số ít)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His object is to gather as great a diversity of material as possible.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE