Cách dùng danh/tính từ"ethnic"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh/tính từ"ethnic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"ethnic"

1."ethnic"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thành viên trong một dân tộc ít người/thiểu số"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The film is about the ethnic. (IELTS TUTOR giải thích: Bộ phim nói về người dân tộc thiểu số)

III. Cách dùng tính từ"ethnic"

Mang nghĩa"thuộc sắc tộc"

=relating to a group of people who have the same culture and traditions

IELTS TUTOR lưu ý:

  • ethnic conflict/violence

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The factory's workforce reflects the ethnic mix. (IELTS TUTOR giải thích: Lực lượng lao động của nhà máy phản ánh sự hòa hợp sắc tộc)
  • The country’s population consists of three main ethnic groups. 
  • ethnic Albanians living in Kosovo 
  • Ethnic tension refers to feelings. (IELTS TUTOR giải thích: Căng thẳng sắc tộc liên quan đến cảm xúc)
  • Is that an ethnic cleansing? (IELTS TUTOR giải thích: Đó là cuộc thanh trừng sắc tộc à?)
  • There are many ethnic festivals here. (IELTS TUTOR giải thích: Có rất nhiều lễ hội dân tộc ở đây)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE