Cách dùng danh từ"lot"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"lot"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"lot"

1."lot"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"rất nhiều, vô số, hàng đống, hàng đàn"

=a group or set of people or things

IELTS TUTOR lưu ý:

  • lot of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When you’ve done these, you can get started on that lot. 
  • I’ve just finished typing one lot of letters. 
  • It can be a bit difficult when there are two lots of parents involved.

2.2. Mang nghĩa"mảnh, lô (đất)"

=an area of land

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an empty lot a parking lot 
  • They're planning to build a house on a vacant lot on 35th Street.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK