Cách dùng từ"somehow"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"somehow"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Somehow là trạng từ có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • He managed to escape somehow (trạng từ thương) 
   • Somehow, I had the feeling that Jeff was going to be difficult. (trạng từ bổ nghĩa cho cả câu) 

II. Cách dùng

Mang nghĩa"bằng cách này hay bằng cách khác, bằng cách nào đó"

=for some reason that you do not know or cannot explain/in some way or by some method that you do not know or understand exactly

IELTS TUTOR lưu ý:

 • somehow or other

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Somehow he managed to pass all his final exams. 
 • Farm animals are seen as somehow different from animals we keep as pets. 
 • Somehow or other we’ve got to find the money.
 • We'll manage somehow, you and me. I know we will. 
 • Channel 4 arrived and somehow created a different role for television. 
 • Somehow Karin managed to cope with the demands of her career. 
 • Somehow I knew he would tell me the truth. 
 • We must stop him from seeing her somehow (IELTS TUTOR giải thích: bằng cách này hay cách khác chúng ta phải ngăn anh ta lại không cho gặp cô ấy)
 • Somehow we must get to Glasgow (IELTS TUTOR giải thích: dù thế nào chăng nữa, chúng ta cũng phải đến cho được Glasgow)
 • He's been very quiet and withdrawn, sort of different, somehow. 
 • This city is somehow different.
 • ‘Why don’t you stay?’ ‘Somehow, I don’t think that would be a good idea.’ 
 • Somehow, it was easier to deal with him when he was alone.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking