Cách dùng cụm "in the long run​/​term/in the short term/in the medium term"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng cụm "in the long run​/​term/in the short term in the medium term"tiếng anh

I. in the long run​/​term

=not immediately but at some time in the future

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Cutting jobs could be more expensive in the long run if we have to hire freelancers.
  • The agreement should have very positive results in the long term.
  • This plan will be implemented in the long term. (IELTS TUTOR giải thích: Kế hoạch này sẽ được thực hiện trong dài hạn)

II. in the short term / in the medium term

=You use the expressions in the short term and in the medium term to talk about what will happen over a short period of time and over a medium period of time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In the short term, chemical sprays are clearly an effective way to control pests. 
  • In the medium term the U.K. car industry has a brighter outlook

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK