Cách dùng danh từ"leisure"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"leisure"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"leisure"

1."leisure"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thời gian không phải làm việc hoặc nhiệm vụ khác; thời gian rỗi"

=Leisure is the time when you are not working and you can relax and do things that you enjoy.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • leisure activities
 • have the leisure to do something
 • leisure activities/pursuits 
 • a leisure business/company/group 
 • a leisure complex/development leisure facilities

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...a relaxing way to fill my leisure time. ...one of Britain's most popular leisure activities.
 • The hotel has excellent leisure facilities. (IELTS TUTOR giải thích: Khách sạn có tiện nghi giải trí tuyệt vời) 
 • The city primarily attracts leisure travellers. (IELTS TUTOR giải thích: Thành phố chủ yếu hấp dẫn các du khách)
 • Marry in haste, repent at leisure. (IELTS TUTOR giải thích: Lập gia đình hấp tấp, sẽ hối tiếc sau này)
 • Shares in the leisure sector have not performed so well this year. 
 • Hotels, airlines and other firms in the leisure industry may suffer. 
 • Most people only have a limited amount of leisure time. 
 • The town lacks leisure facilities such as a swimming pool or squash courts.
 • I’m looking forward to more leisure time in my retirement.  
 • I don’t have the leisure to sit back and enjoy the scenery.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE