Cách dùng tính từ"recreational"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"recreational"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"recreational"tiếng anh

Mang nghĩa"có tính chất giải trí, có tính chất tiêu khiển"

=Recreational means relating to things people do in their spare time to relax.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • recreational activities/facilities/interests
 • recreational use of the seashore

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There are many recreational activities here. (IELTS TUTOR giải thích: Có nhiều hoạt động giải trí ở đây)
 • Recreational activities are often done for enjoyment. (IELTS TUTOR giải thích: Các hoạt động giải trí thường được thực hiện để hưởng thụ)
 • Which city has the best recreational activities? (IELTS TUTOR giải thích: Thành phố nào có nhiều hoạt động giải trí tốt nhất?)
 • There is a track in the recreational center. (IELTS TUTOR giải thích: Trong trung tâm giải trí có một đường chạy)
 • Recreational fishing is allowed on the river.
 • They provide recreational opportunities for all age groups. 
 • The region was transformed into a recreational and cultural resource.
 • ...parks and other recreational facilities. 
 • ...the recreational use of the countryside.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE