Cách dùng danh từ"interview"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"interview"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"interview"

1."interview"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cuộc phỏng vấn; bài phỏng vấn"

=a meeting in which someone asks another person, especially a famous person, questions about themselves, their work, or their ideas, in order to publish or broadcast the information

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, interview là danh từ đếm được 
 • interview with
 • give an interview

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This is her first interview since becoming Olympic champion. 
 • The magazine has an exclusive interview with the couple. 
 • An interview between a job applicicant and the director (IELTS TUTOR giải thích: cuộc gặp riêng giữa người xin việc với ông giám đốc)
 • A newspaper interview (IELTS TUTOR giải thích: cuộc phỏng vấn báo chí)
 • He doesn’t give interviews to the press.

2.2. Mang nghĩa"sự gặp gỡ, sự gặp mặt, sự phỏng vấn"

=An interview is a formal meeting at which someone is asked questions in order to find out if they are suitable for a job or a course of study.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, interview vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 
 • call someone for interview

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She has been called for interview, so she’s optimistic.
 • When I went for my first interview for this job I arrived extremely early. 
 • The interview went well. 
 • Not everyone who writes in can be invited for interview.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE