Cách dùng danh từ"interaction"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"interaction"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"interaction"

1."interaction"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự tương tác, sự nói chuyện"

=the activity of being with and talking to other people, and the way that people react to each other/the interaction between mother and baby

IELTS TUTOR lưu ý:

 •  interaction with
 • interaction between
 • social interaction

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I enjoy the constant interaction with people from other departments.
 • Jobs that involve a degree of social interaction are usually more satisfying.

2.2. Mang nghĩa"sự ảnh hưởng lẫn nhau, sự tác động với nhau"

=the process by which different things affect each other or change each other/the interaction of these two medicines

IELTS TUTOR lưu ý:

 • interaction of
 • interaction between
 • interaction with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The interaction between an organism and its environment 
 • The interaction is mutually detrimental. (IELTS TUTOR giải thích: Sự tác động qua lại gây bất lợi cho nhau)
 • In ecology, predation describes a biological interaction. (IELTS TUTOR giải thích: Trong sinh thái học, việc săn mồi mô tả sự tương tác sinh học)
 • The mechanism seems to involve interactions with other proteins.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE