Cách dùng danh từ"institute"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"institute"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"institute"

1."institute"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"học viện; trường; hội sở"

=An institute is an organization set up to do a particular type of work, especially research or teaching. You can also use institute to refer to the building the organization occupies.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This research institute was founded in 1980. (IELTS TUTOR giải thích: Viện nghiên cứu này được thành lập năm 1980)
  • UN Institute for Training and Research – UNITAR. (IELTS TUTOR giải thích: Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên hợp quốc)
  •  ...the National Cancer Institute.
  •  ...an elite research institute devoted to computer software. 
  • Directly in front of the institute is Kelly Ingram Park.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE