Cách dùng danh từ"background"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"background"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"background"

1."background"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"xuất thân"

=Your background is the kind of family you come from and the kind of education you have had.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, background là danh từ đếm được 
 • background in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His musical background helps him a lot in his job. 
 • We are looking for writers with a background in law.
 • He has a working class background (IELTS TUTOR giải thích: anh ta thuộc tầng lớp công nhân)
 • She came from a working-class background. 
 • What's your educational background? (IELTS TUTOR giải thích: Quá trình học tập của anh thế nào?)
 • A background in industry. (IELTS TUTOR giải thích: Một chuyên ngành về công nghiệp)
 • His background was in engineering.

2.2. Mang nghĩa"tình hình và sự kiện vây quanh và làm ảnh hưởng cái gì; bối cảnh"

=the general situation in which something happens/information about what has happened in the past that helps you to understand the present situation

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, background là danh từ số ít
 • background of
 • background to
 • background information/knowledge/material

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The talks have been taking place against a background of increasing violence.
 • Let me give you a bit of background about myself. 
 • We need to know the background to the case. 
 • These political developments should be seen against a background of increasing East -West tension (IELTS TUTOR giải thích: những diễn biến chính trị này phải được xem xét trong bối cảnh sự căng thẳng Đông-Tây ngày càng tăng lên)
 • You’ll need some background information on the local economy.
 • The background to an event or situation consists of the facts that explain what caused it. 
 • The background to the current troubles is provided by the dire state of the country's economy. 
 • The meeting takes place against a background of continuing political violence. 
 • ...background information.

2.3. Mang nghĩa"nền, làm nền"

=The background is sounds, such as music, which you can hear but which you are not listening to with your full attention/You can use background to refer to the things in a picture or scene that are less noticeable or important than the main things or people in it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, background là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I kept hearing the sound of applause in the background.
 •  ...police sirens wailing in the background. 
 • The background music was provided by an accordion player.
 • ...roses patterned on a blue background. 
 • Paint the background tones lighter and the colours cooler.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE