Cách dùng danh từ"instinct"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"instinct"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"instinct"

1."instinct"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bản năng"

=Instinct is the natural tendency that a person or animal has to behave or react in a particular way.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, instinct vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Birds have the instinct to learn to fly (IELTS TUTOR giải thích: chim có bản năng biết bay)
 • When I saw the flames, I acted on instinct and threw a blanket over them (IELTS TUTOR giải thích: khi nhìn thấy ngọn lửa, tôi đã hành động theo bản năng và ném chiếc chăn trùm lên ngọn lửa)
 • I didn't have as strong a maternal instinct as some other mothers. 
 • The basis for training relies on the dog's natural instinct to hunt and retrieve. 
 • He always knew what time it was, as if by instinct.

2.2. Mang nghĩa"giỏi về cái gì đó"

=If you have an instinct for something, you are naturally good at it or able to do it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, instinct là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You've got a strong entrepreneurial instinct. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có một khả năng bẩm sinh về thầu khoán giỏi)
  • Farmers are increasingly losing touch with their instinct for managing the land. 
  • Irene is so incredibly musical and has a natural instinct to perform.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE