Cách dùng phó từ"partly"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"partly"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"partly"tiếng anh

Mang nghĩa"một phần nào đó, phần nào"

=You use partly to indicate that something happens or exists to some extent, but not completely.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I partly agree with you. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đồng ý với anh một phần) 
  • The stroke left him partly paralysed. (IELTS TUTOR giải thích: Cơn đột quỵ đã làm ông ấy liệt một phần cơ thể)
  • I partly boil them, then fry them. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi luộc sơ chúng, sau đó xào chúng)
  • It's partly my fault. 
  • He let out a long sigh, mainly of relief, partly of sadness. 
  • I have not worried so much this year, partly because I have had other things to think about. 
  • I feel partly responsible for the problems we're in.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE