Cách dùng"make a, no, some, etc. difference (to somebody/to something/in something)"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"make a, no, some, etc. difference (to somebody/to something/in something)"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"tác động, không tác động đến cái gì"

=to have an effect/no effect on somebody/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The rain didn't make much difference to the game. 
  • Your age shouldn't make any difference to whether you get the job or not. 
  • Changing schools made a big difference to my life. 
  • What difference will it make if he knows or not? 
  • A few minutes of surfing online can make a difference at the till. (IELTS TUTOR giải thích:  Một vài phút lên mạng có thể tạo ra sự khác biệt tại nơi để tiền)
  • Everybody wants to make a difference. (IELTS TUTOR giải thích:  Mọi người đều muốn tạo nên sự khác biệt)
  • How did Picasso make a difference? (IELTS TUTOR giải thích:  Picasso đã tạo nên sự khác biệt bằng cách nào?)
  • I don't think it makes a lot of difference what colour it is (= it is not important). 
  • ‘Shall we go on Friday or Saturday?’ ‘It makes no difference (to me).’
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE