Cách dùng danh từ"finance"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"finance"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"finance"

1."finance"vừa là danh từ không đếm được, vừa là danh từ số nhiều

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tài chính"

=Finance is the commercial or government activity of managing money, debt, credit, and investment.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, finance là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...a major player in the world of high finance. 
  • The report recommends an overhaul of public finances. 
  • Minister of Finance (IELTS TUTOR giải thích: Bộ trưởng tài chính)
  • A former Finance Minister and five senior civil servants are accused of fraud.
  • Mary works in public finance. (IELTS TUTOR giải thích: Mary làm việc trong ngành tài chính công)

2.2. Mang nghĩa"của cải; vốn liếng"

=You can refer to the amount of money that you have and how well it is organized as your finances.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, finance vừa là danh từ số nhiều vừa là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Be prepared for unexpected news concerning your finances. 
  • We should raise finance. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta nên huy động vốn)
  • Finance is usually the biggest problem for students.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE