Cách dùng danh từ"hectare"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"hectare"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"hectare"tiếng anh

1."hectare"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"hecta"

=A hectare is a measurement of an area of land which is equal to 10,000 square metres, or 2.471 acres.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • hectares of sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Rice runs five tons a hectare this year. (IELTS TUTOR giải thích: Năm nay lúa đạt năm tấn một hecta)
  • Farmers plan to earn an extra £30 per hectare by joining a basic environmental scheme. 
  • Over the last decade, fires have claimed nearly one million hectares of forest land in Portugal.
  •  a 3,200-hectare offshore chemical complex
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE